Fågelskådning i Hjälstaviken med
boende på Ekolsunds slott

Är du frekvent besökare eller nybörjare?

Många övernattar hos oss så de kan vakna till fåglarnas morgonkonsert och besöka ”viken” redan från tidig morgon. Ekolsund har allt från enklare rum utan eget badrum till de kungliga sviterna.

Vi har även möjlighet att erbjuda erfarna guider till besöket i Hjälstaviken, och du: skådningen börjar redan vid slottet – de många arterna träd i arboretet samt de många hålträden, håller många fåglar mätta och med boende.

Välkommen med din intresseanmälan!

Hjälstaviken

Skäggmes

Hjälstaviken ligger direkt intill Ekolsunds slott, en fågelsjö i en förlängning av Ekolsundsviken som är en del av Mälaren. Området är en mycket viktig våtmark som är mest känd för sitt mycket rika fågelliv. Stora mängder fåglar rastar och ett hundratal arter häckar inom Natura 2000-området, varav många är rödlistade eller upptagna i fågeldirektivet. Hjälstaviken är utpekat som ett Ramsar-område i våtmarkskonventionen. Sjön ligger i ett odlingslandskap i slättbygd och är naturligt näringsrik. Vid utloppet finns en fördämning som regleras för att efterlikna naturliga vattenståndsfluktuationer. Sjön omges av stora vassar och utanför vassarna finns betade, öppna sötvattenstrandängar med enstaka träd och buskar. Djuren betar ända ut i vassen varför en blå bård, en remsa med öppet vatten bildas mellan vass och gräsmark. Detta område är mycket viktigt för exempelvis vadarfåglar och änder. En bit från sjön på torrare mark finns enbuskmarker och öppna gräsmarker på vilka kalkinslaget bitvis är påtagligt och bidrar till en artrik flora med flera sällsynta ängssvampar. I öster gränsar viken mot en cirka 30 meter hög förkastningsbrant vars högsta del är Kvarnberget varifrån man har fin utsikt över hela sjön och det flacka omkringliggande jordbrukslandskapet. Kring Kvarnberget förekommer en varierad äldre skog med såväl hällmarkstallskog som friskare skogar med gran, rönn, ek och asp. Områdets södra del med bl.a. Parnassen är präglat av Ekolsunds slotts äldre markanvändning. Här finns skogsdungar och trädklädda betesmarker med stort inslag av ädla lövträd. Markfloran är lundartad och här finns många rödlistade svampar, lavar och insekter. Områdets norra och västra del utgörs av åkermark. Dessa områden används i stor utsträckning som födosökslokal av gäss under deras flyttning då de rastar i tusental kring Hjälstaviken. Trakten runt Hjälstaviken har en mycket lång odlingshistoria som skapat förutsättningarna för ett fågelparadis. Djurhållningen genom tiderna är grunden för de höga värdena, först förmodligen som betesmark, senare som slåttermark ända in på 1900-talet, och idag igen som betesmark. Då tillgången till gott fodergräs har styrt människans val av bosättningsplats sedan förhistorisk tid finns i trakten många gravar och andra fornlämningar från bronsålder och järnåldern som tyder på kontinuerliga bosättningar under lång tid.

Med proffsens hjälp

Ekolsunds Slott samarbetar med Fågelguidning AB för att erbjuda besökare och grupper en unik möjlighet att utforska Hjälstavikens rika fågelliv. Med expertguider från Fågelguidning kan du uppleva guidade turer anpassade både för erfarna fågelskådare och nybörjare som vill lära sig grunderna i fågelskådning. Denna samverkan ger en perfekt kombination av naturupplevelse och lärande i Ekolsunds slotts vackra omgivningar.

Träd på håll och träd som träd

Att kombinera fågelskådning med en arboretumvisning vid Ekolsunds Slott är den perfekta strategin för den ambitiöse fågelskådaren. Inte nog med att du lär dig skilja på en bofink från en bokfink, du kommer även att kunna peka ut en bok från en ek – praktiskt om fågeln i fråga föredrar att göra sin entré på den högsta grenen. Tänk vad imponerande att vid middagen kunna skryta om dagens artskryss samtidigt som du kastar in lite trivialis om trädarter. ”Och där, på den majestätiska ekens högsta gren, satt vår efterlängtade gäst!”

Din förfrågan

Skicka din förfrågan