Vårt miljöarbete

Ekolsunds slotts vy från slottsparken i öster
Automower som klipper utanför södra slottet
Parterren klippt med Automowers

Ekolsund 💚 Husqvarna

På Ekolsunds slott, omgivet av historiens vingslag och naturskönhet, strävar vi efter att förena tradition med innovation. Våra cirka 4,5 hektar gräsmattor, prydliga och välkomnande, är en hyllning till både kulturhistoria och framtidstänkande.

En miljövänlig framtid med Husqvarna

I samarbete med Husqvarna tar vi ett steg in i framtiden med ett miljövänligt sätt att underhålla våra omfattande gräsytor. Tack vare elva avancerade robotklippare kan vi nu sköta klippningen helt utan fossila bränslen. Dessa klippare är inte bara tysta och effektiva utan bidrar även till att återskapa och bevara slottets kulturhistoriska mönster.

Konstverk i gräs

Med precision och omsorg skapar våra robotklippare mönster på gräsmattan, som återspeglar designen från 1600 och 1700-talet. Dessa levande tavlor, framhävda genom varierande klipphöjder, bidrar inte bara till en estetisk upplevelse utan främjar även biologisk mångfald.

Tradition möter innovation

På Ekolsund är vårt arv och vår framtid sammanflätade. Vi är stolta över att visa hur tradition kan gå hand i hand med innovation. Genom att välkomna framtidens teknik i vår dagliga skötsel av slottet och dess omgivningar, bidrar vi till en hållbarare värld och en rikare upplevelse för alla våra besökare.

Besök Ekolsunds Slott och upplev en unik blandning av historia, kultur, och innovation. Välkommen till en plats där det förflutna möter framtiden.
Husqvarna Concept Store
Vattenspegel
Elcentral med Wisers PowerTags
Danfoss radiatorventil
Hans installerar

Danfoss RA-DV

Innovativ teknik möter historisk charm

På Ekolsunds slott, där tradition och framtid går hand i hand, har vi nyligen integrerat en teknisk lösning som förenar dessa världar. Det är med glädje vi ser hur denna teknik bidrar till våra ansträngningar att göra slottet mer hållbart och bekvämt för våra besökare.

Tekniska bidrag för energi och komfort

Danfoss Dynamic Valve™ har varit i centrum för detta arbete, och tack vare ett generöst bidrag har vi kunnat utrusta vårt värmesystem med denna avancerade teknologi. Dessa radiatorventiler erbjuder inte bara en förbättrad temperaturkontroll genom sin innovativa kombination av termostat- och tryckregleringsfunktioner, utan också en automatiserad hydronisk balansering. Denna balansering är avgörande för att optimera värmefördelningen och energianvändningen i byggnaden.

Energi- och kostnadsbesparingar

Denna betydande besparing på Ekolsund med cirka 14% stärker inte bara vårt engagemang för miljövänliga lösningar utan bidrar också till att minska driftskostnaderna på slottet. Genom att implementera denna teknik tar Ekolsunds slott ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid, där vi kan erbjuda en förhöjd upplevelse för alla som besöker och värdesätter detta historiska landmärke.

Genom detta tekniska bidrag visar vi att det är fullt möjligt att förena respekt för historiskt arv med framsteg inom energieffektivitet och modern komfort. Vi ser fram emot att fortsätta på denna väg och utforska ytterligare möjligheter att göra Ekolsunds slott till ett föredöme för hållbar förvaltning och innovation.
Danfoss
Åke Tott
Simon de la Valle

Det ansvarsfulla arbetet

Nedan policy har antagits av koncernen Ekolsund Förvaltnings styrelse i syfte att säkerställa att samtliga dotterbolag i verksamheten bedrivs på ett förtroendefullt sätt och i enlighet med lagstiftning och god praxis. Miljöpolicyn är en underliggande policy till Ekolsunds miljöledningsmanual. Miljöpolicyn revideras varje år eller oftare om behov uppkommer. Ägaren till denna policy är koncernens moderbolag Ekolsunds Förvaltning AB. Det operativa ansvaret för implementering av policyn ansvarar varje VD och avdelningschef för inom sina respektive ansvarsområden.

OMFATTNING, EFTERLEVNAD OCH ANSVAR

Denna miljöpolicy gäller för alla på Ekolsunds slott, ledning och anställda. Alla arbetsledare och chefer är ansvariga för att se till att både innehållet och andan som genomsyrar denna miljöpolicy kommuniceras, förstås och efterlevs i arbetsgrupperna.

Ekolsunds slott ska tillse att medarbetare innehar all information och kompetens och de verktyg som är nödvändiga för att kunna följa denna miljöpolicy i den dagliga verksamheten.

Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef om tolkningsproblem av denna miljöpolicy uppstår.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Ekolsunds Slott  arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i vår bedömning av substanser och processer som kan skada miljön. Ekolsunds slott  förespråkar miljömässigt ansvarstagande inom organisationen och stödjer utvecklingen och främjandet av miljövänlig teknologi.

Ekolsunds slott  stödjer omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle och har en holistisk syn på miljöfrågan där miljö och mänsklig välfärd förstås i relation till varandra. Åtgärder för en hållbar utveckling förutsätter bland annat att växthusgaser minskar samtidigt som annan miljöförstöring motverkas.

ENERGI­

Ekolsunds slott arbetar kontinuerligt för att minska den egna energi­förbrukningen. Fastigheterna  kontrolleras regelbundet för att identifiera och styra var och hur de största energi­besparingarna kan genomföras. Det är energi­krävande att värma och kyla ett slott varvid optimal inomhustemperatur sätts med hänsyn till både komfort men med stor hänsyn till genererad miljöpåverkan. Utrustning som används på Ekolsunds slott är av hög energi­standard och några exempel på detta är:

  • Blandare på toaletter/ bad/ kök/ disk etc. är av snålspolande typ.
  • Ljuskällor styrs av smarta system och är av typen LED.
  • Ventilation styrs av smarta system som minimerar driftstiden.
  • Varmvattencirkulationer styrs av smarta system som minimerar driftstiden men likaså minimerar risk för Legionella.
  • Värmeregleringen av rummen styrs via smarta system för att minimera energiåtgången.
  • Uppvärmning sker med värmepumpsteknik vilket minskar elförbrukningen.
  • Köksutrustning har löpande bytts ut till mer energieffektiva alternativ.

TRANSPORTER OCH RESOR

På Ekolsunds slott väljs färdmedel för transport och resor som tar hänsyn till miljöpåverkan. Interna transporter inom området görs i största mån med eldrivna fordon. När vi beställer tjänster som inkluderar transport beaktar vi miljöpåverkan. Vi verkar för effektiva och samordnade transporter. 

RÅVAROR OCH MATERIAL

När företaget köper kött väljer vi närproducerat naturbetesmarkskött, men serverar i huvudsak viltkött. Inköpen minimeras genom att i använda egna djur som betar i Hjälstavikens naturreservat och Ekolsund historiska djurgård. När företaget köper fisk välj MSC, ASC eller KRAV­certifierad fisk, oftast direkt från fiskarn.

Ekolsunds slott använder en stor mängd olika material. Vi försäkrar oss om att materialen i våra produkter är så miljömässigt hållbara som möjligt. När vi utvärderar produkter beaktar vi produkternas livscykel, vilket innebär att produkterna helst ska vara gjorda av förnybart råmaterial och/eller återvunnet material och att användningen av resurser och energi­ i produktionen minimeras samt att produktens livslängd beaktas. Ekolsunds slotts mål är att bidra till en cirkulär ekonomi och det långsiktiga målet är att minimera mängden avfall.

Råvaror som producerats i vår närhet prioriteras.

UTROTNINGSHOTADE ARTER

Produkter som Ekolsunds slott köper in får inte innehålla material från utrotningshotade arter eller material vars produktion direkt påverkar utrotningshotade arter. Med utrotningshotade arter avses både djur och växter. Ekolsunds slott serverar inte fisk eller skaldjur som är listade som utrotningshotade eller som tillhör ett fiskebestånd nära kollaps. 

VATTEN­FÖRBRUKNING

Ekolsunds Slotts fastigheter strävar efter att minska vatten­konsumtionen genom mätningar av vatten­förbrukning och analyser av vad som kan göras för att minska förbrukningen. Ekolsund slott använder till exempel vatten­effektiva tvätt- och diskmaskiner, snålspolande munstycken i kranar och duschar. Bevattning av utomhusytor görs med regnvatten som samlas i parkens dammar.

AVFALL OCH KEMIKALIER

Att driva verksamhet inom bröllop, konferens och boende generar avfall. Ekolsunds slott mäter kontinuerligt mängden avfall som uppkommer i verksamheten och analyserar hur avfallet kan minimeras. Vi arbetar för att begränsa användandet av emballage och onödigt material, t.ex. engångsartiklar. I tillägg till detta strävar Ekolsunds Slott efter att återvinna och återanvända produkter och material i så stor utsträckning som möjligt. Avfallet som uppkommer i verksamheten skickas till återvinning eller moderna avfallsanläggningar för att
på så sätt minimera miljöpåverkan. Ekolsunds Slott strävar efter att minimera mängden avfall från anläggningarna. Oundvikligt matavfall komposteras lokalt och används i vår trädgård eller skickas iväg till biogas.

Ekolsunds slott använder ett minimum av kemikalier och farliga ämnen. Dessa hanteras säkert och korrekt för att skydda människors hälsa och miljön. Vår målsättning är att alltid använda det minst farliga alternativet och vi prioriterar miljömärkta produkter.

Ekolsunds Slott arbetar för att minska mängden kemikalier och avfall som når avloppsvattnet, exempelvis genom automatisk dosering av rengöringsprodukter samt minskad användning.

ANSVARSFULLA INKÖP

Innan avtal tecknas mellan Ekolsunds Slott och en leverantör genomgår leverantören en riskanalys för att säkerställa att leverantören uppfyller Ekolsunds slotts krav.

Medarbetare som är ansvariga för inköp granskar årligen miljövänligare och kostnadseffektivare alternativ.