Kanalen (Canalen)

Kanalen är ca en halv kilometer lång och grävdes för att hålla vatten till alla fontäner. Vattnet leddes med urgröpta alstockar satta rot mot topp och säkrade med ett slags järnbälte. 2022 installerades en s.k. munk likt originalet fast i plast och därifrån skapas övertrycket till fontänerna. Överskottsvattnet leds då som nu i en unik, stensatt kanal ner till Liliandammen, se 5. På dammvallen finns en del ovanliga träd, t.ex. robinia och amerikansk hästkastanj.

Lönnområdet

Lönnområdet innehåller en stor nyplantering av olika lövträd. bl a lönnar, björkar och avenbokar.

Nordamerika

Nordamerika på Ekolsund och rökeriet

Nordamerika är en blandskog under uppbyggnad med många äldre jättethujor samt nyplanterade douglasar, avenbokar, hemlock och kaskadgranar. Högre upp i området finns nordamerikanska höghöjdsarter t.ex. contortatall, ponderosatall, engelmannsgran och klippgran. Det grovtimrade huset med nylagt vasstak är ett gammalt rökeri.

Bestånd av Silvergran

Beståndet av silvergran som planterats under Kempe-epoken ca 1940 är en vacker pelarsal. Detta är det enda beståndsplanterade trädslaget i arboretet. Beståndet håller en volym på ca 550 m3/ha och en höjd på 37 meter.

Parabolen

Tulpanträd

Parabolen har likt trädgårdsmuren en sydvänd sida, uppförd med stenar för att samla värme och förhoppningsvis göra så att ömtåliga växter kan klara sig.

Bokskogen

Under 2000-talet gallrades bok, lind och ek fram i detta område för att skapa en kontinentalt präglad blandlövskog. Den inramas av en grov pelarsalsskog med silvergran m.m. Intill denna finns Ekolsunds högsta punkt, som kallas för Olympen.

Jättesilvergranarna

Silvergran med skogsbusar

Arboretets jättar, de är planterade omkring år 1880, ca 40 meter höga och håller ca 45m3 ved vilket motsvarar ca 60 avverkningsmogna träd i dagens hårt drivna skogar.

Generationskorsningen

Generationskorsningen

Omgivningen visar spår efter de sista ägargenerationernas trädplanterande. Familjen Seton med jättelika ädelgranar i sydostlig riktning. Kempeepoken med silvergransbestånd, amerikansk lind och purpurgranar längs med den större s.k. Kempevägen.

Lilliandammen

Lilliandammen och dess självtrycksfontän

Har en självtrycksfontän ingår i Ekolsunds vattensystem och den omges av en blandad trädsamling med bl.a. äkta Ornäsbjörk, grå valnöt, kinesisk syrén, glanshägg, rabarberpoppel, magnolior samt hemlock.

Huvudallén

Allén tidig höst

Alléerna utgör en viktig del av Ekolsunds slottspark och i dagsläget finns tiotalet alléer med ca 1500 alléträd. Allésystemet är bland de äldsta och största i Europa.