Engelska parken

Engelska parken och norra allén

Engelska parken var planerad med vindlande gångar, dammar och friväxande träd och buskar.

Norra infarten

Norra infarten är ett område ganska rikt på olika träd, t.ex. ormskinnstall, makedonsk tall, sachalingran, altaigran, turkisk gran, sibirisk ädelgran, rödek, vresoxel, koreansk thuja samt den största jättethujan på Ekolsund.

Kustgransbeståndet

Kustgransbeståndet, Abies grandis, är bland Ekolsunds många trädarter den i särklass mest snabbvuxna. De största träden här är ca 80 år gamla och håller omkring 30m3 och har fortfarande vid 40 m höjd meterlånga årsskott. En del av området har avverkats på andra trädslag för att ge plats för en framtida rekordskog av kustgran.

Setonkorsningen

Setonkorsningen i arboretet

Setonkorsningen kantas av ett par väldiga douglasar på ca 35 m, ett kvarter med olika cypressväxter, olika oxlar samt österut ett större ek- och bokdominerat område. Omfattande nyplantering av douglas har skett åt nordväst.

Spanska himlen

Höst i arboretet

Spanska himlen är bland de vackraste bland alla namngivna delar i parken, med omväxlande öppna ytor, buskgrupper och träd. Här finns bl.a. trollhassel, ginkgo, äkta kastanj, syrener, vejksel, svart- och äkta valnöt, benved, pappersbjörk, lindar och kärrek. En sk lövteater av avenbok har anlagts här.

Köksträdgården

Köksträdgården med den gamla muren finner vi på kartor från 1600-talet och den har från sitt uppförande liksom idag tjänat samma syfte, söderläge för odling av köksväxter. Mot muren fanns förr växthus och i dessa odlades bland annat vin, orkidéer och persikor.

Kanalen (Canalen)

Kanalen är ca en halv kilometer lång och grävdes för att hålla vatten till alla fontäner. Vattnet leddes med urgröpta alstockar satta rot mot topp och säkrade med ett slags järnbälte. 2022 installerades en s.k. munk likt originalet fast i plast och därifrån skapas övertrycket till fontänerna. Överskottsvattnet leds då som nu i en unik, stensatt kanal ner till Liliandammen, se 5. På dammvallen finns en del ovanliga träd, t.ex. robinia och amerikansk hästkastanj.

Lönnområdet

Lönnområdet innehåller en stor nyplantering av olika lövträd. bl a lönnar, björkar och avenbokar.

Nordamerika

Nordamerika på Ekolsund och rökeriet

Nordamerika är en blandskog under uppbyggnad med många äldre jättethujor samt nyplanterade douglasar, avenbokar, hemlock och kaskadgranar. Högre upp i området finns nordamerikanska höghöjdsarter t.ex. contortatall, ponderosatall, engelmannsgran och klippgran. Det grovtimrade huset med nylagt vasstak är ett gammalt rökeri.

Bestånd av Silvergran

Beståndet av silvergran som planterats under Kempe-epoken ca 1940 är en vacker pelarsal. Detta är det enda beståndsplanterade trädslaget i arboretet. Beståndet håller en volym på ca 550 m3/ha och en höjd på 37 meter.